Συμπόσια Κλάδων ΕΛΨΕ

Κλάδος Γνωστικής Ψυχολογίας

Η επίδραση γνωστικών παραγόντων στην αλλαγή των αντιλήψεων υποψήφιων εκπαιδευτικών για τη μάθηση και τη διδασκαλία

Πρόεδροι: Ε. Σκοπελίτη1 & Ν. Κυριακοπούλου2
1Πανεπιστήμιο Πατρών, 2Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Συζητητές: Ε. Γωνίδα1 & Ν. Μακρής2
1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γενική περίληψη του συμποσίου
Θα συζητηθεί η σχέση ανάμεσα στις πεποιθήσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τη μάθηση, την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, τη μεταγνωστική τους ενημερότητα και την εκπαιδευτική πρακτική τους και η αλλαγή αυτών των πεποιθήσεων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε τμήματα εκπαίδευσης. Αν και τονίζεται η σημασία της αυτορρύθμισης και της μεταγνωστικής ενημερότητας για την επιτυχημένη μάθηση και οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την ανάγκη ενίσχυσής τους μέσα στην τάξη, εντούτοις φαίνεται να υπάρχουν ασυμφωνίες στο σύνολο των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών και ταυτοχρόνως μια απουσία σχεδιασμού με ρητή αναφορά σε στρατηγικές αυτορρύθμισης και μεταγνωστικές στρατηγικές. Πώς εξηγούνται αυτές οι ασυμφωνίες; Η αλλαγή από ένα δασκαλοκεντρικό μοντέλο σε ένα μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας σύμφωνο με την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση και την ανάπτυξη μεταγνωστικής ενημερότητας, είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί σημαντικές αλλαγές στις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών. Στο συμπόσιο θα γίνει μια προσπάθεια α) να αναδειχθούν οι γνωστικοί παράγοντες που σχετίζονται με την αλλαγή αυτή, β) να διερευνηθούν οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τη μάθηση, την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση και την εκπαιδευτική πρακτική, γ) να διερευνηθεί η αλλαγή αυτών των πεποιθήσεων κατά τη διάρκεια των σπουδών των υποψήφιων εκπαιδευτικών σε τμήματα εκπαίδευσης και δ) να διερευνηθεί η συμβολή των επιστημικών πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών για τη φύση της γνώσης και τη διαδικασία του γιγνώσκειν στην αλλαγή. Τέλος, θα συζητηθεί η συνεισφορά εργαλείων μεταγνωστικής ενημερότητας α) στην απόκτηση ενημερότητας των εκπαιδευτικών σχετικά με το μεταγνωστικό επίπεδο διδασκαλίας τους και β) στην αλλαγή της εκπαιδευτικής τους πρακτικής προς την κατεύθυνση εφαρμογής μεταγνωστικών στρατηγικών.

Οι εκπαιδευτικές πεποιθήσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών για την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση και η αλλαγή τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους

Ε. Σκοπελίτη1 , Ν. Κυριακοπούλου2 & Σ. Βοσνιάδου3
1Πανεπιστήμιο Πατρών, 2Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 3Flinders University

Οι επιστημικές πεποιθήσεις υποψήφιων εκπαιδευτικών ως μέρος του συστήματος των εκπαιδευτικών πεποιθήσεών τους για την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση

Ν. Κυριακοπούλου1 & Ε. Σκοπελίτη2
1Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2Πανεπιστήμιο Πατρών

Η συνεισφορά εργαλείων μεταγνωστικής ενημερότητας στη διδασκαλία «με» μεταγνώση

Μ. Κουλιανού1, Σ. Σαμαρτζή1 , Κ. Μαστροθανάσης2 & Π. Ρούσσος3
1 Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 2 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 3 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κλάδος Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας

Από την προσαρμογή στη συμπερίληψη: Μεταβαλλόμενες μορφές του μεταναστευτικού φαινομένου στη σύγχρονη Ελλάδα

Πρόεδρος: Ε. Λαμπρίδης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Συζητητής: Β. Παυλόπουλος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γενική περίληψη του συμποσίου
Τα τελευταία χρόνια οι μεγάλες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές μοιάζουν να διαμορφώνουν μια νέα πολυπολιτισμική πραγματικότητα στην Ελλάδα με την οποία συνδιαλέγονται τόσο οι μετανάστες/πρόσφυγες, όσο και οι γηγενείς. Η συμπερίληψη συνιστά το ζητούμενο μιας απαιτητικής διαδρομής που διανύουν οι πρόσφυγες προκειμένου να ενταχθούν στο νέο κοινωνικοπολιτισμικό τους παρόν. Αντίστοιχα, τα μέλη της κοινωνίας υποδοχής μοιάζουν να αναδιαπραγματεύονται τη θέση τους στο μεταβαλλόμενο πολυπολιτισμικό τοπίο. Σε μια τόσο ενδιαφέρουσα ερευνητική συγκυρία, η ψυχολογική έρευνα καλείται να ανταποκριθεί στις πολλαπλές επιστημονικές και κοινωνικές προκλήσεις που αναδύονται και να φωτίσει τις μεταβαλλόμενες όψεις του ζητήματος: αφενός να αναδείξει κρίσιμες πτυχές της προσαρμογής μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα και, αφετέρου, να υπογραμμίσει καίριες ψυχολογικές μεταβλητές που συνδέονται με τις στάσεις των γηγενών. Στο παρόν συμπόσιο θα παρουσιαστούν ευρήματα από τέσσερις πρόσφατες έρευνες που μελετούν τόσο πρόσφυγες/μετανάστες, όσο και γηγενείς. Η εργασία των Κατέρη, Παπαστυλιανού και Καραδήμα αφορά στην ψυχολογική προσαρμογή μεταναστών στην Ελλάδα και καταθέτει ευρήματα που επισημαίνουν τον ρόλο του αντιλαμβανόμενου ρατσισμού στη διαδικασία του επιπολιτισμού και την επίδρασή του στην κατασκευή του εαυτού. Η εργασία των Παναγιωτόπουλου και Παυλόπουλου παρουσιάζει διαχρονικά στοιχεία σχετικά με την πρόβλεψη της προσαρμογής στην Ελλάδα αιτούντων άσυλο, στη βάση του μοντέλου της κοινωνικής ταυτότητας της αλλαγής ταυτότητας. Η εργασία των Παπαστυλιανού και Τσινού αναδεικνύει την επίδραση των κινήτρων χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχολογική και κοινωνικοπολιτισμική προσαρμογή γηγενών και μεταναστών εφήβων και περιλαμβάνει ευρήματα τα οποία υπογραμμίζουν τον διαμεσολαβητικό ρόλο της αυτοαποτελεσματικότητας, της μοναξιάς και της νοσταλγίας. Η εργασία των Λαμπρίδη και Μητροπούλου εστιάζει στη μελέτη του ρόλου που διαδραματίζουν οι στερεότυπες αντιλήψεις και η διακριτική προκατάληψη απέναντι στους πρόσφυγες στη διαπολιτισμική ευαισθησία των εκπαιδευτικών σε τάξεις υποδοχής προσφύγων μαθητών.

Ο ρόλος του αντιλαμβανόμενου ρατσισμού, του επιπολιτισμού, και της κατασκευής εαυτού στην ψυχολογική προσαρμογή μεταναστών στην Ελλάδα

Ε. Κατέρη1, Α. Παπαστυλιανού2 & Ε. Καραδήμας1
1Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η προσαρμογή των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα ως διεργασία αλλαγής της κοινωνικής ταυτότητας: Μία διαχρονική μελέτη

Α. Παναγιωτόπουλος1, Ι. Giovanetti2 & Β. Παυλόπουλος1
1Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2 of Padova

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσαρμογή γηγενών και μεταναστών εφήβων στην Ελλάδα

Α. Παπαστυλιανού & Α. Τσινού
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαπολιτισμική ευαισθησία εκπαιδευτικών τάξεων υποδοχής προσφύγων μαθητών: Ο ρόλος των στερεότυπων αντιλήψεων και της διακριτικής προκατάληψης

Ε. Λαμπρίδης & Ο. Μητροπούλου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Κλάδος Αναπτυξιακής Ψυχολογίας

Αναδυόμενη ενηλικίωση: Ανθρώπινη ανάπτυξη σε καιρούς ξένους

Πρόεδρος: Ε. Γαλανάκη
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Συζητήτρια: Σ. Καζή
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Γενική περίληψη του συμποσίου
Σκοπός του Συμποσίου είναι να παρουσιάσει ερευνητικά δεδομένα που έχουν συλλεγεί στην Ελλάδα (και σε συνεργασία με ερευνητές σε άλλες χώρες) πάνω σε ένα εύρος διεργασιών που αφορούν την ανάπτυξη, τη μάθηση και την ευημερία των αναδυόμενων ενηλίκων, με μεγαλύτερη εστίαση στους φοιτητές. Δίνεται έμφαση, εκτός από τους ατομικούς (π.χ. φύλο), στους δομικούς παράγοντες των πλαισίων της ανάπτυξης και, ειδικότερα, σε παράγοντες κινδύνου, όπως η πρόσφατη οικονομική κρίση, η πανδημία και οι κοινωνικοοικονομικές διαφορές, καθώς και σε προστατευτικούς παράγοντες, που συνδέονται με την ψυχική ανθεκτικότητα. Οι συμμετέχοντες στις εν λόγω έρευνες προέρχονται από τον γενικό πληθυσμό και από ειδικούς πληθυσμούς και οι μέθοδοι ανάλυσης των δεδομένων είναι ποσοτικές και ποιοτικές. Το Συμπόσιο αναμένεται να αναδείξει ενδιαφέροντα ευρήματα για την κατάσταση των νέων ανθρώπων που οδεύουν προς την ενηλικίωση σε καιρούς κρίσης, ευρήματα χρήσιμα για τη διαμόρφωση πολιτικών και παρεμβάσεων στα πεδία της εκπαίδευσης και της ψυχικής υγείας των νέων.

Χαρακτηριστικά που θαυμάζουν οι άνθρωποι κατά την αναδυόμενη ενηλικίωση: Διαφορές ως προς το φύλο και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση

Γ. Βλειώρας1 & Ο. Robinson2
1Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2University of Greenwich

Ο σκοπός στη ζωή των αναδυόμενων ενηλίκων κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης

Σ. Λεοντοπούλου1, Κ. Cotton Bronk 2 & J. McConchie2
1 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2 Graduate University

Υποκειμενική εμπειρία ενηλικίωσης, ηθικές αξίες και οπτική του μέλλοντος στην αναδυόμενη ενηλικίωση: Σύγκριση πριν και μετά την οικονομική κρίση

Ε. Γαλανάκη 1, Γ. Σιδερίδης1 & E. Αμανάκη2
1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Κίνητρα, άγχος εξετάσεων και ακαδημαϊκή ανθεκτικότητα φοιτητών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες κατά την περίοδο της πανδημίας

Φ. Πολυχρόνη, Α. Σ. Αντωνίου & Α. Κατσίκη
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας της Υγείας

Ψυχικό τραύμα: Κλινικά και ερευνητικά δεδομένα

Πρόεδρος: Η. Κουρκούτας
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Συζητήτρια: Α. Καλαντζή-Αζίζι
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γενική περίληψη του συμποσίου
Οι αρνητικές επιπτώσεις του τραύματος στην ψυχική υγεία και την ομαλή προσαρμογή του ατόμου έχουν αποτελέσει κατεξοχήν αντικείμενο μελέτης και κλινικού ενδιαφέροντος. Τα τελευταία χρόνια δε, μελετάται ολοένα και περισσότερο η διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο τραύμα και την ανθεκτικότητα απέναντι σε αντίξοες και τραυματογόνες συνθήκες, καθώς και τη μετατραυματική ανάπτυξη. Στο παρόν συμπόσιο παρουσιάζονται σύγχρονα ερευνητικά και κλινικά δεδομένα σχετικά με επιμέρους τρόπους αντιμετώπισης του τραύματος, με απώτερο στόχο να ενισχυθούν οι παρεμβάσεις πρόληψης και θεραπείας, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την στρεσογόνο συνθήκη της πανδημίας COVID-19. Συγκεκριμένα, οι εισηγήσεις του συμποσίου περιλαμβάνουν: (α) την αντιμετώπιση του τραύματος μέσω της ψυχικής απόσχισης/αποσύνδεσης σε μαθητές που έχουν υπάρξει θύματα εκφοβισμού, αναδεικνύοντας τον ρόλο του δεσμού με τους γονείς στις συναισθηματικές αντιδράσεις και τους κινδύνους θυματοποίησης των παιδιών, (β) τις στρατηγικές αντιμετώπισης σε σχέση με την αποτελεσματικότητά τους στη μετατραυματική ανάπτυξη του γενικού πληθυσμού και των επαγγελματιών υγείας κατά τη διάρκεια δύο συνεχόμενων απαγορεύσεων κυκλοφορίας στη χώρα, (γ) τους προσωπικούς, θεραπευτικούς και κοινωνικούς παράγοντες που προάγουν την ευημερία και τη μετατραυματική ανάπτυξη των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, και (δ) τη μέθοδο και τα αποτελέσματα του μοντέλου τραυματοθεραπείας «Απευαισθητοποίηση και Επαναπροσαρμογή μέσω οφθαλμικών κινήσεων» (EMDR) για ενήλικες και παιδιά με διαταραχές σχετιζόμενες με τραύμα. Μέσω της συζήτησης των αποτελεσμάτων των μελετών θα επιδιωχθεί μία σύνθεση των τρόπων ενίσχυσης της πρόληψης, της έγκαιρης παρέμβασης και της θεραπευτικής αντιμετώπισης των τραυματικών εμπειριών, αναδεικνύοντας τον προστατευτικό ρόλο των εξωτερικών πλαισίων αναφοράς του ατόμου, όπως είναι η οικογένεια, το σχολείο, οι θεραπευτικοί φορείς, το πλαίσιο εργασίας, αλλά και ευρύτερα η λήψη κατάλληλων μέτρων και πολιτικών, ώστε να προάγεται η ψυχική υγεία και η προσαρμογή των ανθρώπων.

«Ξένος στον εαυτό μου»: Ψυχική απόσχιση ως μετατραυματικό σύμπτωμα σε θύτες και θύματα σχολικού εκφοβισμού και γονικοί τύποι δεσμού

Σ. Πλεξουσάκης & Η. Κουρκούτας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ψυχολογικές συνέπειες της πανδημίας COVID-19: Αποτελέσματα συστηματικής έρευνας δύο ετών

Α. Καλαϊτζάκη1, Α. Ταμιωλάκη,1, Γ. Τσουβέλας1 & Γ. Κωνσταντακόπουλος2, 3
1 Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, 2Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 3 College London

Η μετατραυματική ανάπτυξη και ευημερία των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

Β. Γιωτσίδη1, Α. Φραγκούλη2, Δ. Ταγαρά1, Δ. Κατσούδα2 & Π. Φίτσιου2
1Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 2Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος

Η τραυματοθεραπεία EMDR: Τεκμηρίωση και αποτελεσματικότητα

Γ. Τσουβέλας1,2
1Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2EMDR-Hellas

Κλάδος Κοινωνικής Ψυχολογίας

Κοινωνικές αναπαραστάσεις και γνωστικο-συναισθηματική πολυφασία για την πανδημία Covid-19

Πρόεδρος: Ά. Μαντόγλου
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Συζητητής: Π. Κορδούτης
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Γενική περίληψη του συμποσίου
Εάν η οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας είναι εφιάλτης, η πανδημία covid-19 των τελευταίων τριών χρόνων είναι κόλαφος! Στην Ελλάδα, η covid-19 αρχίζει να εξαπλώνεται από τον Φεβρουάριο του 2020. Κορονοϊός, πανδημία, covid-19, μεταδοτικότητα, νόσος, θάνατοι, περιορισμοί στην μετακίνηση, αποστάσεις, τηλεκπαίδευση, τηλεργασία, αντισηπτικά, μάσκες, γάντια… όλα είναι πρωτόγνωρα. Οι άνθρωποι αρχίζουν να επικοινωνούν μεταξύ τους, να ενημερώνονται από τα ΜΜΕ και να διαβάζουν σχετικά κείμενα. Στις τέσσερις εισηγήσεις του παρόντος συμποσίου θα αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζεται το περιεχόμενο της σκέψης των ανθρώπων για τον κορονοϊό στην Ελλάδα, και κατά πόσο αυτό το περιεχόμενο είναι ομοιόμορφο και συναινετικό για όλες τις ομάδες. Η κοινωνιοψυχολογική θεωρία που συμβάλει σε αυτή την προσέγγιση είναι αυτή των κοινωνικών αναπαραστάσεων του Serge Moscovici (1961/1976). Η ανάγκη μας να κατασκευάσουμε αναπαραστάσεις για ένα φαινόμενο είναι η οικειοποίησή του και η επικοινωνία που το αφορά. Δύο διεργασίες συντελούν στην κατασκευή της αναπαραστασιακής σκέψης: η αντικειμενοποίηση, που εικονοποιεί τον παραγόμενο λόγο και κάνει το αφηρημένο συγκεκριμένο, και η επικέντρωση, που ονοματοδοτεί το ανοίκειο στη βάση προ-υπάρχουσας, οικείας και συναφούς αναπαράστασης και προσεγγίζει το άγνωστο μέσω του ήδη γνωστού. Από την άλλη, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις δεν είναι το προϊόν της κοινωνίας στο σύνολό της, αλλά προϊόντα των κοινωνικών ομάδων που συνθέτουν αυτή την κοινωνία. Έτσι, καθιστούν ένα δυναμικό προϊόν, αποτέλεσμα ετερογενών αλληλεπιδράσεων μεταξύ κοινωνικών υποκειμένων με διαφορετικές ταυτότητες, που συνεργάζονται ή συγκρούονται σε διάφορα πλαίσια και παράγουν μια ποικιλομορφία στη σκέψη και στην επικοινωνία. Ο Moscovici (1991/2014) χαρακτηρίζει αυτή τη μορφή σκέψης και τις διαφορετικές επικοινωνίες ως γνωστική πολυφασία, η οποία ορίζεται ως η ταυτόχρονη και δυναμική συνύπαρξη διαφορετικών τρόπων σκέψης εντός της κοινωνίας και εντός του ατόμου, όπως είναι η παραδοσιακή και η μοντέρνα, η τελετουργική και η επιστημονική. Χαρακτηρίζεται από ένταση, σύγκρουση και διαφωνία και όχι από ισορροπία και προσαρμογή.

Κοινωνικές αναπαραστάσεις και γνωστική πολυφασία. Συγκλίσεις, αποκλίσεις και θεωρητικές προεκτάσεις

Π. Ξανθόπουλος
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Κοινωνική αναπαράσταση της Covid-19 και ταυτοτικές διαφοροποιήσεις

Α. Μοροχλιάδης1, Δ. Καλαμάρας2, Κ. Καραγεώργου2, Ά. Μαντόγλου2 & Κ. Πετκανοπούλου3
1Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 2Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 3Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η Πολυφασική Αναπαράσταση της Νόσου Covid-19 κατά τη Δεύτερη Καραντίνα μέσα από Ψυχολογικές, Κοινωνιοψυχολογικές και Κοινωνιολογικές Επικεντρώσεις

Κ. Καραγεώργου, Ε. Ψυχάρη , Δ. Καλαμάρας & Ά. Μαντόγλου
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Τι σημαίνει να πιστεύεις σε θεωρίες συνομωσίας; Θεωρίες συνομωσίας και δομική ανάλυση μιας κοινωνικής αναπαράστασης

Ι. Κατερέλος Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Κλάδος Νευροψυχολογίας

Νευροτυπική και μη νευροτυπική ανάπτυξη και συμπεριφορά

Πρόεδρος: Φ. Βλάχος
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Συζητητής: Δ. Κασελίμης
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Γενική περίληψη του συμποσίου
Στόχος της νευροψυχολογίας, του κλάδου της ψυχολογίας που μελετά τις περίπλοκες σχέσεις ανάμεσα στον εγκέφαλο και τη συμπεριφορά, είναι η κατανόηση των γνωστικών και άλλων λειτουργιών του ανθρώπου και του τρόπου με τον οποίο αυτές ρυθμίζουν τόσο τη νευροτυπική όσο και τη μη νευροτυπική ανάπτυξη και συμπεριφορά. Στο παρόν συμπόσιο θα παρουσιαστεί μία σειρά νευροψυχολογικών ευρημάτων που καλύπτουν αυτές τις δύο εκφάνσεις της ανάπτυξης και της συμπεριφοράς. Όσον αφορά την υγιή συμπεριφορά, θα συζητηθούν πρόσφατα ευρήματα και εργασίες σε εξέλιξη σε σχέση με την εγκεφαλική πλευρίωση για τη γραπτή γλώσσα με τη χρήση λειτουργικού διακρανιακού υπέρηχου Doppler, αλλά και μετα-αναλύσεις πάνω στον επιπολασμό της κυριοχειρίας (νευροψυχολογικού δείκτη της γλωσσικής πλευρίωσης) στο γενικό πληθυσμό και στις δίδυμες κυήσεις. Όσον αφορά την μη νευροτυπική ανάπτυξη, θα παρουσιαστούν ευρήματα σχετικά με την αναπτυξιακή δυσλεξία που υποστηρίζουν τα μοντέλα πολλαπλών ελλειμμάτων που έχουν προταθεί για να εξηγήσουν τα αίτια αυτής της ειδικής μαθησιακής διαταραχής. Επίσης, θα παρουσιαστούν εργασίες σε εξέλιξη πάνω στην εγκεφαλική πλευρίωση για τη γραπτή γλώσσα σε άτομα με κίνδυνο εμφάνισης αναπτυξιακής δυσλεξίας. Ακόμα, θα συζητηθεί σειρά μετα-αναλύσεων πάνω στη σχέση της κυριοχειρίας με μαθησιακές δυσκολίες, όπως η δυσλεξία, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής - υπερκινητικότητα και οι μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά, και διαταραχές, όπως η κατάθλιψη και το μετα-τραυματικό στρες. Τέλος, θα παρουσιαστούν πρόσφατα ευρήματα πάνω στην Ευαισθησία Αισθητηριακής Επεξεργασίας (ΕΑΕ) [Sensory Processing Sensitivity (SPS)] τα οποία διερευνούν την επίδραση βιολογικών, νευροφυσιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων που συντελούν στην ανάπτυξη της ευαισθησίας αισθητηριακής επεξεργασίας (ΕΑΕ) σε παιδιά σχολικής ηλικίας.

Η νευρογνωστική βάση της αναπτυξιακής δυσλεξίας: Δεδομένα που υποστηρίζουν τα μοντέλα πολλαπλών ελλειμμάτων

Φ. Βλάχος & Μ. Χαλμπέ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γλωσσική πλευρίωση για τη γραφή: Πρόσφατα δεδομένα και μελλοντικές προεκτάσεις

Χ. Σαμσούρης1,2, Α. Κ. Παπαδοπούλου1,2, Φ. Βλάχος3 & Μ. Παπαδάτου-Παστού1,2
1Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, 3Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κατανοώντας την κυριοχειρία με τη χρήση της μετα-ανάλυσης: Το ταξίδι συνεχίζεται

Μ. Παπαδάτου-Παστού 1,2
1Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

Ευαισθησία Αισθητηριακής Επεξεργασίας νωρίς στην ζωή: διερεύνηση νευρογνωστικών μηχανισμών

Α. Ι. Χρήστου1, Κ. Φάντης2 , Γ. Σούρσου 2 & Ι. Μαυρομμάτης2
1Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κλάδος Εργασιακής και Οργανωσιακής Ψυχολογίας

Προσέλκυση και Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ψηφιακή Εποχή

Πρόεδρος: Ι. Νικολάου
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Συζητήτρια: Δ. Ξανθοπούλου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γενική περίληψη του συμποσίου
Το πεδίο της προσέλκυσης και επιλογής ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εφαρμοσμένους κλάδους της εργασιακής / οργνωσιακής ψυχολογίας. Τα τελευταία χρόνια δε γνωρίζει ιδιαίτερα μεγάλη ανάπτυξη με μεγάλο αριθμό διαθέσιμων θέσεων εργασίας και στην Ελλάδα. Επίσης, οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν πλέον σε μεγάλο βαθμό τις διαδικασίες προσέλκυσης, επιλογής προσωπικού αλλά και την εξεύρεση εργασίας. Η χρήση του διαδικτύου ή των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και τα πρώτα βήματα χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης ή της μηχανικής μάθησης στις μεθόδους επιλογής προσωπικού, «προσκαλούν» την ανάγκη για μεγαλύτερη μελέτη και έρευνα στο συγκεκριμένο αντικείμενο (Woods et al. 2020). Στο συγκεκριμένο συμπόσιο θα παρουσιαστούν μια σειρά ερευνών που σχετίζονται με το θέμα. Θα συζητηθεί ο ρόλος της παιχνιδοποίησης, ως ένα νέο εργαλείο επιλογής προσωπικού από τους οργανισμούς, μέσα από μια σειρά ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατα στην Ελλάδα. Στη συνέχεια θα συζητηθεί ο ρόλος της ηλεκτρονικής αξιολόγησης από την μεριά των υποψηφίων στην οργανωσιακή ελκυστικότητα και την πρόθεση ενός υποψηφίου για αίτηση εργασίας, στα ευρύτερα πλαίσια μελέτης του employer branding αλλά και των αντιδράσεων των υποψηφίων (applicant reactions). Στην τρίτη παρουσίαση, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης εμπειρικής έρευνας, όπου μελετάται η χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης ως μέθοδος αξιολόγησης των υποψηφίων για μία θέση εργασίας, μια διαδικασία πολύ διαδεδομένη και στην Ελλάδα πλέον. Τέλος στην τελευταία παρουσίαση θα παρουσιαστεί μια σφαιρική εικόνα των σημαντικότερων τάσεων της επιστημονικής έρευνας στο χώρο της προσέλκυσης και επιλογής ανθρώπινου δυναμικού, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς.

Η Παιχνιδοποίηση στην Επιλογή Προσωπικού

Κ. Γεωργίου
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Αντίκτυπος των Διαδικτυακών Αξιολογήσεων στην Οργανωσιακή Ελκυστικότητα

Ε. Τσώνη & Ι. Νικολάου Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οι αντιδράσεις των υποψηφίων σε σύγχρονες μεθόδους επιλογής προσωπικού: Η περίπτωση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης

Α. Μ. Τανακίδου & Σ. Χατζή Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Κλάδος Πολιτικής Ψυχολογίας

Πολιτικός λόγος και λαϊκισμός – Διαδικασίες κοινωνικής οργάνωσης και επιρροής

Πρόεδρος: Ξ. Χρυσοχόου
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Συζητητές: Ξ. Χρυσοχόου1 & Ε. Φίγγου2
1 Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 2Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γενική περίληψη του συμποσίου
Το παρόν συμπόσιο στοχεύει να εξετάσει το ζήτημα του λαϊκισμού μέσα από διαφορετικές οπτικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, θέλοντας να συμβάλλει στην συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από το φαινόμενο αυτό στην κοινωνική και πολιτική γραμματεία. Σε αυτή τη συμβολή δεν προσπαθούμε να ορίσουμε την έννοια «λαϊκισμός» αλλά να εξετάσουμε το στρατηγικό χαρακτήρα που έχει σε διάφορες ιδεολογικές όψεις του δημόσιου λόγου και των διαδικασιών κοινωνικής οργάνωσης και επιρροής. Το συμπόσιο έχει μια πολυμεθοδολογική προσέγγιση αφού οι δύο πρώτες παρουσιάσεις ακολουθούν ποιοτική μεθοδολογία, η τρίτη παρουσίαση ακολουθεί την πειραματική μέθοδο και τέλος η τέταρτη συμβολή παρουσιάζει αποτελέσματα μιας έρευνας με ερωτηματολόγιο. Ειδικότερα: Η πρώτη συμβολή από τον Αντώνη Σαπουντζή (ΔΠΘ) εξετάζει τη σχέση ουσιοποίησης και λαϊκισμού στον κοινοβουλευτικό λόγο κομμάτων που τοποθετούνται στα αριστερά στα πλαίσια της συζήτησης του νόμου για τους αιτούντες άσυλο και αναδεικνύει τον στρατηγικό χαρακτήρα μιας τέτοιας σχέσης. Η δεύτερη παρουσίαση από τον Τηλέμαχο Ιατρίδη (Παν/μιο Κρήτης) και συνεργάτες, συζητά το πώς χρησιμοποιείται στρατηγικά ο λαϊκισμός στον δεξιό λόγο για τη «διαφορετικότητα» σε Ελλάδα και Κύπρο. Η τρίτη συμβολή από τον Γεράσιμο Προδρομίτη και συνεργάτες (Πάντειο Πανεπιστήμιο) παρουσιάζει δύο πειράματα εξετάζοντας μια βασική διάσταση του λαϊκισμού, τον διαχωρισμό κράτους-πολιτών πάνω σε ιδεολογικές πτυχές της κοινωνικής επιρροής ενώ πλαισιώνει αυτές τις δυναμικές στο συγκείμενο της πανδημίας. Τέλος η τέταρτη παρουσίαση από την Ξένια Χρυσοχόου και συνεργάτες (Πάντειο Πανεπιστήμιο) εξετάζει τις πεποιθήσεις λαϊκισμού στα πλαίσια της πανδημίας και την επίδρασή τους στις αντιδράσεις απέναντι στα μέτρα αντιμετώπισής της, δίνοντας έμφαση στις σχέσεις αυτών των πεποιθήσεων με τις πεποιθήσεις για την κοινωνική οργάνωση, την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τους ειδικούς και με θεωρίες συνομωσίας.

Λαϊκισμός και ουσιοποίηση και στον κοινοβουλευτικό λόγο ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ 25 για το νόμο 4636/2019 για τους αιτούντες άσυλο.

Α. Σαπουντζής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ο λαϊκισμός ως στρατηγική: Περιπέτειες της «διαφορετικότητας» στον δεξιό κοινοβουλευτικό λόγο σε Ελλάδα και Κύπρο την τελευταία 20ετία

Τ. Ιατρίδης1 , Θ. Γκινόπουλος1 & Ε. Καδιανάκη 2
1Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κράτος – Πολίτες: Τα ‘Σημαδεμένα Χαρτιά΄ μιας δύσκολης σχέσης σε πανδημικούς καιρούς. Πειραματικές Απεικονίσεις

Γ. Προδρομίτης, Α, Τσιτσέλη & Μ. Κουλούρης
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Αναπαραστάσεις της Κοινωνικής τάξης πραγμάτων και αντιδράσεις στην Covid-19 στην Ελλάδα: Εμπιστοσύνη, λαϊκισμός και θεωρίες συνωμοσίας.

Ξ. Χρυσοχόου, Α. Δημάκης, Α. Γρίβα & Α. Χαντζή
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Κλάδος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Συμβουλευτική Φοιτητών: Νέες Προκλήσεις και Αφηγήσεις

Πρόεδρος: Α. Γιοβαζολιάς
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Συζητήτρια: Μ. Μαλικιώση-Λοϊζου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γενική περίληψη του συμποσίου
Oι φοιτητές/τριες του σημερινού πανεπιστημίου πρέπει να προσαρμόζονται σε περιβάλλοντα που μαστίζονται από ταχείες αλλαγές, ασάφεια, αβεβαιότητα και εξελίξεις που πολλές φορές υπερβαίνουν τη δυνατότητα συναισθηματικής επεξεργασίας. Επιπλέον, οι φοιτητές/τριες επίσης αντιμετωπίζουν μια πληθώρα προσωπικών και ψυχολογικών προβλημάτων που κυμαίνονται από βασικά ζητήματα προσαρμογής και ανάπτυξης, ακαδημαϊκές και μαθησιακές προκλήσεις και ζητήματα σταδιοδρομίας μέχρι ψυχικές δυσκολίες διαφόρων τύπων. Στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπάρχει γενική συναίνεση ότι ο ρόλος της προσωπικής και ψυχολογικής συμβουλευτικής είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη, προσαρμογή και εξέλιξη των φοιτητών/τριών, επιτρέποντας έτσι στο άτομο να αποκομίσει τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την ακαδημαϊκή εμπειρία του/της. Οι μεθοδολογίες και οι τρόποι παρέμβασης που χρησιμοποιούν διαφορετικά πανεπιστημιακά Ιδρύματα διαφέρουν σε μια προσπάθεια να εξυπηρετήσουν διαφορετικές ανάγκες και στόχους. Ο σκοπός του συγκεκριμένου συμποσίου είναι να παρουσιάσει δεδομένα από παρεμβάσεις αλλά και ερευνητικά πρωτόκολλα από τέσσερα πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας που σχετίζονται με καίρια θέματα της φοιτητικής ζωής, συμβάλλοντας έτσι στην συζήτηση για τις εξελισσόμενες ανάγκες για αποτελεσματική συμβουλευτική στήριξη των σημερινών φοιτητών/τριών. Η 1η εισήγηση αφορά στη διερεύνηση των ιστοριών ζωής προπτυχιακών φοιτητών/τριών σε ελληνικά πανεπιστήμια γύρω από τη φοιτητική τους ζωή, την κινητικότητα και τα σχέδια τους για το μέλλον, η 2η εισήγηση αξιολογεί την θετική επίδραση των θετικών συναισθημάτων στην ανθεκτικότητα, αυτοεκτίμηση, υποκειμενική ευτυχία και ποιότητα ζωής σε ένα δείγμα φοιτητών μέσω ενός ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος βασισμένου στις αρχές της Θετικής Ψυχολογίας, η 3η εισήγηση παρουσιάζει την αποτελεσματικότητα μιας διαδικτυακής παρέμβασης ομαδικής συμβουλευτικής βασισμένης στα δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα στα επίπεδα ευζωίας και εσωτερικού καλέσματος προπτυχιακών φοιτητών κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, ενώ η 4η εισήγηση μελετά την αποτελεσματικότητα της προσωπικής συμβουλευτικής σε ένα πανεπιστημιακό συμβουλευτικό κέντρο ως προς την βελτίωση διαστάσεων της ψυχικής τους υγείας αλλά και της διευκόλυνσης της ακαδημαϊκής τους λειτουργίας.

Αφηγήσεις προπτυχιακών φοιτητών/τριών γύρω από τη φοιτητική τους ζωή και την προοπτική μετοίκησης στο εξωτερικό.

Α. Λάου, Μ. Κούρτογλου, Φ. Κολιούλη, Μ. Κυριακίδου, Π. Μαριόλη, Α. Κυριακούλη, Β. Παυλόπουλος & Φ. Ίσαρη
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η σχέση μεταξύ των θετικών συναισθημάτων, ανθεκτικότητας, αυτοεκτίμησης, υποκειμενικής ευτυχίας και ποιότητα ζωής των φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ: Ένα ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα

Κ. Κουνενού, Α. Καλαματιανός, Α. Γαρίπη & Ν. Κουρμούση
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Ενίσχυση του εσωτερικού καλέσματος σε προπτυχιακ@ς φοιτητ@ς μέσω ομαδικής συμβουλευτικής βασισμένης στις αρχές της θετικής ψυχολογίας

Χ. Πεζηρκιανίδης, Ε. Σταυροπούλου & Α. Σταλίκας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ψυχολογικών παρεμβάσεων στο Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης: Μια ποσοτική μελέτη.

Α. Γιοβαζολιάς, Α. Κούτρα, Μ. Κρητικού, Μ. Σμαργιαννάκη, Ε. Χαμηλάκη, Ο. Καπελλάκη & Κ. Βλαστού
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας

Η σκέψη του παιδιού και το αποτύπωμά της σε εκφάνσεις της συμπεριφοράς.

Πρόεδροι: Α. Αντωνοπούλου1, Φ. Αντωνίου2 & Π. Δημητροπούλου3
1Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 2Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 3Πανεπιστήμιο Κρήτης
Συζητήτρια: Α. Ράλλη
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γενική περίληψη του συμποσίου
Τα τελευταία χρόνια η μελέτη της σκέψης του παιδιού έχει συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των πολλαπλών εκφάνσεων της συμπεριφοράς και έχει οδηγήσει σε σπουδαία συμπεράσματα σε επίπεδο πρόβλεψης, πρόληψης και υποστήριξης. Η Αικατερίνη Μαριδάκη-Κασσωτάκη υπήρξε πρωτοπόρος στην έρευνα για τη σκέψη και τη συμπεριφορά του παιδιού όπως αυτά αλληλοκαθορίζονται στα σημαντικά για το παιδί κοινωνικά πλαίσια του σχολείου και της οικογένειας. Το πάθος της για την επιστήμη είναι έκδηλο από τα κείμενα της και την έντονη ερευνητική της ενασχόληση με τη δύναμη που ασκεί η σκέψη του παιδιού στην ολόπλευρη ανάπτυξη του. Το παρόν συμπόσιο αφιερώνεται στη μνήμη της με αγάπη και νοσταλγία. Το συμπόσιο περιλαμβάνει τέσσερις εργασίες που αναφέρονται σε διαφορετικές πτυχές της σκέψης του παιδιού και στο αποτύπωμά τους σε εκφάνσεις της κοινωνικής του έκφρασης. Η πρώτη εργασία προσεγγίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ της συγκίνησης και της γνωστικής δραστηριότητας με βάση το μοντέλο των πολλαπλών αναπαραστάσεων και παρουσιάζει το ρόλο της μνήμης στην παραπάνω σχέση. Η δεύτερη εργασία επικεντρώνεται στα ελλείμματα σε γνωστικές λειτουργίες και στο ρόλο τους στην κοινωνική συμπεριφορά του παιδιού με αυτισμό. Η εργασία υποστηρίζει τον ρόλο της εκπαίδευσης στη βελτίωση της γνωστικής ετοιμότητας και της κοινωνικής συμπεριφοράς του παιδιού. Η τρίτη εργασία εξετάζει την ενημερότητα των παιδιών για την ύπαρξη μεταγνωστικών στρατηγικών ρύθμισης αρνητικών συναισθημάτων και την ευέλικτη επιλογή τους. Η εργασία έδειξε ότι τα παιδιά τείνουν να αναγνωρίζουν την επίδραση της σκέψης τους στην αλλαγή και τη ρύθμιση συγκεκριμένων αρνητικών συναισθημάτων. Τέλος, η τέταρτη εργασία ασχολείται με την ψυχοκοινωνική διάσταση της παραγωγής γραπτού λόγου από τα παιδιά, με έμφαση σε δύο εκφάνσεις της σκέψης του παιδιού: τα ακαδημαϊκά συναισθήματα και τα κίνητρα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τόσο τα συναισθήματα όσο και τα κίνητρα των παιδιών στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας, μπορούν να προσδιορίσουν την γραπτή τους έκφραση.

Γνωστικές Διεργασίες και Συγκινήσεις: Από τη κανονικότητα στη διαταραχή. Ερευνητικά δεδομένα και παρουσίαση μιας μελέτης περίπτωσης

Ε. Βασιλάκη & Μ. Αναστασάκης
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εκπαίδευση παιδιού με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) σε Προηγμένες Δεξιότητες Θεωρίας του Νου και άλλες Πραγματολογικές Πτυχές του Λόγου.

Α. Γενά1 & Ε. Τσιρέμπολου2
1Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2Ινστιτούτο Συστημικής Ανάλυσης της Συμπεριφοράς

Η ενημερότητα παιδιών Δημοτικού για τη δυνατότητα ρύθμισης των αρνητικών συναισθημάτων μέσω της χρήσης μεταγνωστικών στρατηγικών.

Π. Μεταλλίδου1, Ε. Λαμπριανίδου2, Ρ. Γιοβανοπούλου3 & Ι. Μ. Ευαγγελινού4
1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2Διεύθυνση Π.Ε Κέρκυρας, 3Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 4Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ακαδημαϊκά Συναισθήματα και Κίνητρα αναφορικά με την Παραγωγή Γραπτού Λόγου σε μαθητές με και χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες

Δ. Φιλιππάτου1, Μ. Τζωρτζάκη2 & Π. Δημητροπούλου3
1Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2 Εκπαιδευτικός Π.Ε, 3Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κλάδος Ψυχολογίας των Μέσων και της Τεχνολογίας

Η σημασία της επικοινωνίας για τις στάσεις, πεποιθήσεις και συμπεριφορές των πολιτών κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19

Πρόεδρος: Α. Γαρδικιώτης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Συζητήτρια: Μ. Ντάβου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γενική περίληψη του συμποσίου
Η πανδημία της Covid-19 επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει δραματικά τη ζωή των ανθρώπων σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η επικοινωνία στις διάφορες μορφές της, την ενημέρωση μέσω παραδοσιακών ή ψηφιακών μέσων, τον επίσημο πολιτικό λόγο, ή τις καμπάνιες πειθούς επηρεάζει, άλλοτε με θετικό και άλλοτε με αρνητικό τρόπο, τις αντιλήψεις των πολιτών σχετικά με την επικινδυνότητα του ιού, την απόφαση τους να συμμορφωθούν με τα μέτρα περιορισμού της διασποράς και να εμβολιαστούν κατά της Covid-19. Το συμπόσιο εξετάζει τις ψυχολογικές και επικοινωνιακές διαδικασίες που συνδέονται με τις στάσεις, τις πεποιθήσεις, και τη συμπεριφορά των πολιτών κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19. Διερευνά την πολλαπλότητα της επικοινωνίας (είτε μετρώντας την έκθεση στην ενημερωτική επικοινωνία, είτε κατασκευάζοντας πειστικά μηνύματα, είτε αναλύοντας τον επίσημο πολιτικό λόγο) και το πώς αυτή συνδέεται με τις στάσεις και τις πεποιθήσεις (απέναντι στον ιό, τα μέτρα προφύλαξης, τα εμβόλια), τα συναισθήματα (φόβο και θυμό) και την πρόθεση συμπεριφοράς (συμμόρφωση στα μέτρα κατά της διασποράς του ιού και τον εμβολιασμό). Τα ερωτήματα που τίθενται είναι ποια η σημασία της χρήσης των μέσων επικοινωνίας για την πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τους αντιλαμβανόμενους κινδύνους της πανδημίας, την εφαρμογή των μέτρων και την πρόθεση για εμβολιασμό; Πώς η επικοινωνιακή υπερπληροφόρηση για την Covid-19 επηρεάζει τις γνωστικές και συναισθηματικές αντιδράσεις των πολιτών; Ποια είναι τα μηνύματα που μπορούν να παρακινήσουν τους πολίτες να εμβολιαστούν; Πώς η επίσημη πολιτική ρητορική νοηματοδοτεί την πανδημία και παρακινεί τους πολίτες να συμμορφωθούν με τα μέτρα κατά της διασποράς; Οι έρευνες που παρουσιάζονται υιοθετώντας μια ποικιλία θεωρητικών και μεθοδολογικών (συγχρονικών, πειραματικών, ρητορικής ανάλυσης) προσεγγίσεων προσφέρουν απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα.

Πλαισίωση μηνυμάτων προαγωγής του εμβολιασμού κατά της Covid-19. Μια πειραματική μελέτη

Α. Πηλιούσης, Α. Γαρδικιώτης, Α. Ανδρουλάκη, Π. Μαραζοπούλου, Α. Μαργώνη, Σ. Μπαντή, Μ. Μυλωνά, Β. Παγώνη & Μ. Ν. Ραφτοπούλου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πρόθεση εμβολιασμού και εφαρμογή των μέτρων κατά της διασποράς της Covid-19 σε συνθήκες εγκλεισμού: Χρήση μέσων επικοινωνίας και πεποιθήσεις των πολιτών ως προβλεπτικοί παράγοντες

Α. Αργυρούδη & Α. Γαρδικιώτης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επικοινωνιακή υπερπληροφόρηση για την COVID-19: Γνωστικές και συναισθηματικές συνέπειες

Ε. Μαλινάκη, Α. Γαρδικιώτης, Χ. Χαρισιάδης-Τσιτλακίδης, Α. Πρωτονοτάριου, Σ. Αρχοντής, Α. Λαμπροπούλου, Ε. Μαράκη, Κ. Παπαθεοδώρου & Γ. Ζαφειρίου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

«Γονεϊκό» κράτος και «συμμορφούμενοι» πολίτες. Πολιτική ρητορική και διαδικασίες συμμόρφωσης στα πρωθυπουργικά διαγγέλματα περί Covid-19

Μ. Τάκας & Α. Γαρδικιώτης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κλάδος Θετικής Ψυχολογίας

Η Θετική Ψυχολογία στην Ελλάδα: Εξελίξεις και προοπτικές

Πρόεδρος: Α. Λακιώτη
Ελληνική Εταιρία Θετικής Ψυχολογίας
Συζητητής: Α. Σταλίκας 1,2
1Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 2Ελληνική Εταιρία Θετικής Ψυχολογίας

Γενική περίληψη του συμποσίου
Στα πλαίσια αυτού του συμποσίου θα συζητηθούν οι σύγχρονες εξελίξεις του Κλάδου της Θετικής Ψυχολογίας στη χώρα μας και οι προοπτικές που δημιουργούνται σε διαφορετικά πλαίσια, όπως το σχολείο και η κοινωνία, από τις συστηματικές ερευνητικές προσπάθειες που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια. Τη συζήτηση θα ανοίξει μια εισήγηση στα πλαίσια της οποίας θα παρουσιαστούν τα ευρήματα μιας πανελλαδικής μελέτης που εστιάζει στην αποτύπωση των επιπέδων διαφόρων δεικτών ευζωίας κατά τη διάρκεια της καραντίνας λόγω της πανδημίας του COVID-19. Η εισήγηση αυτή φιλοδοξεί την έναρξη των συζητήσεων για τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου ευζωίας στη χώρα μας. Έπειτα, η συζήτηση θα στραφεί στη σημαντικότητα ενός μοντέλου για την ευζωία στη μελέτη των μηχανισμών της ψυχολογικής ανάπτυξης κατά την αναδυόμενη ενηλικίωση. Η έμφαση θα δοθεί στις μελλοντικές ενέργειες του ελληνικού πανεπιστημίου προς τη θετική ανάπτυξη των αναδυόμενων ενηλίκων. Για να μπορέσουμε όμως να το επιτύχουμε αυτό χρειάζεται να απαντήσουμε στο ερώτημα: «Έχουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί συναισθηματική νοημοσύνη;». Αυτό θα κάνει η τρίτη εισήγηση, η οποία θα εστιάσει σε τρόπους μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης των Ελλήνων εκπαιδευτικών και θα διερευνήσει τη συσχέτισή της με την ικανοποίησή τους από τη ζωή. Η τελευταία εισήγηση αυτού του συμποσίου θα εστιάσει στις καινοτόμες προσπάθειες εκμάθησης μιας αυτοσυμπονετικής στάσης στα παιδιά που πραγματοποιούνται στη χώρα μας με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Εν κατακλείδι, σε αυτό το συμπόσιο θα συζητηθούν οι προοπτικές και οι φιλοδοξίες της Θετικής Ψυχολογίας στη χώρα μας για την υιοθέτηση νέων πρακτικών και μιας διαφορετικής νοοτροπίας για την ψυχική υγεία.

Ελληνικό παρατηρητήριο ευζωίας: Η ψυχική υγεία κι οι διαπροσωπικές σχέσεις των Ελλήνων στον απόηχο της πανδημίας

Χ. Πεζηρκιανίδης, Χ. Παρπούλα & Α. Σταλίκας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Η συμβολή του μοντέλου PERMA στη μελέτη της ευζωίας και της θετικής ψυχολογικής ανάπτυξης κατά την αναδυόμενη ενηλικίωση

Σ. Λεοντοπούλου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Έχουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί συναισθηματική νοημοσύνη; Εννοιολογική εγκυρότητα της Wong-Law κλίμακας της συναισθηματικής νοημοσύνης (WLEIS) και η προβλεπτική της αξία στην ικανοποίηση από τη ζωή

Ν. Kουρμούση1 , Θ. Κυριάζος2, Κ. Κουνενού1, Β. Γιωτσίδη2 & Β. Κούτρας3
1Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 2Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 3Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εκπαιδεύοντας τα παιδιά στην αυτοσυμπόνια: Ένα πρόγραμμα παρέμβασης

Ε. Καρακασίδου & Α. Σταλίκας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Κλάδος της Ψυχολογίας της Δημιουργικότητας και της Τέχνης

Ψυχολογία της Δημιουργικότητας, Καλλιτεχνική Δημιουργικότητα και Εικαστικές Δράσεις: Η Δυναμική της Αλληλεπίδρασης της Δημιουργικότητας και του Πλαισίου

Πρόεδροι: Α. Γκαρή 1 & Μ. Πουρκός 2
1Εργαστήριο Ανάπτυξης της Δημιουργικότητας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2 Πανεπιστήμιο Κρήτης
Συζητήτρια: Φ. Ίσαρη
Εργαστήριο Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γενική περίληψη του συμποσίου
Σκοπός του συμποσίου είναι να αναδείξει τις έννοιες της δημιουργικότητας και της καινοτομίας και να αναλύσει πώς η δημιουργικότητα νοηματοδοτείται μέσα στο χρόνο και στη δυναμική αλληλεπίδρασή της με το κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον, καθώς και πώς συνδέεται τόσο με εσωγενή κίνητρα και δέσμευση προς το έργο, όσο και με το ρόλο που οι σημαντικοί άλλοι διαδραματίζουν στην ανάπτυξή της, ως μιας δυναμικής (potential) ανέλιξης που σταδιακά πραγματώνεται. Παράλληλα, μέσω της νεωτερικής και της μετανεωτερικής οπτικής προσεγγίζεται η καλλιτεχνική δημιουργικότητα, ως ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, το οποίο εξελίσσεται δυναμικά όχι μόνο σε σχέση με το χρόνο και με το κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο των δημιουργών, αλλά και με τα προσωπικά τους βιώματα. Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο πώς επιτυγχάνεται η αισθητική ανάπτυξη και πώς αυτή εισάγει και προάγει τη δημιουργικότητα στη σχεδίαση. Επισημαίνονται επίσης ειδικότερες διεργασίες μάθησης υψηλότερων τάξεων που συμβάλλουν καταλυτικά στην ανάδυση καινοτόμων λειτουργικών ιδεών, στην επίλυση τυχόν σχεδιαστικών προβλημάτων και στην αποφυγή, κατά τη σχεδίαση, ενδεχόμενων σφαλμάτων. Επισημαίνεται πώς στερεοτυπικές αντιλήψεις, μύθοι και διεργασίες αλληλεπίδρασης στο οικείο και ευρύτερο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο σηματοδοτούν εμπόδια στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της παραγωγής καινοτόμων ιδεών και επιλύσεων. Τέλος, μέσω εμπειρικών δεδομένων που συλλέχθηκαν από μελέτη σε άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος, παρουσιάζεται η θετική επίδραση που μπορεί να έχει η χειρονομιακή τέχνη ως προς την εστίαση της προσοχής και τη συναισθηματική τους κατάσταση.

Κοινωνική και Πολιτισμική Ψυχολογία της Δημιουργικότητας: Η Δυναμική της Αλληλεπίδρασης της Δημιουργικότητας και του Πλαισίου

Α. Γκαρή & Β. Νικολοπούλου
Εργαστήριο Ανάπτυξης της Δημιουργικότητας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συγκροτήσεις της Καλλιτεχνικής Δημιουργικότητας στις Επιστολές του Vincent van Gogh

Α. Αποστολοπούλου1 & Φ. Ίσαρη2
1Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2Εργαστήριο Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία και την Ψυχική Υγεία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Αισθητική Ανάπτυξη ως Λειτουργικός Παράγοντας Ενεργοποίησης της Δημιουργικότητας και του Ιδεασμού κατά τη Σχεδιαστική Διεργασία

Ι. Ξενάκης
Εργαστήριο Πολύπλοκων Συστημάτων & Σχεδίασης Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η Επίδραση της Χειρονομιακής Τέχνης σε Άτομα που βρίσκονται στο Φάσμα του Αυτισμού.

Κ. Κόντογλη & Ι. Δημάκος
Πανεπιστήμιο Πατρών