Πιστοποιητικό

Σε όλους τους συμμετέχοντες του συνεδρίου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά πιστοποιητικό συμμετοχής.
Τα πιστοποιητικά θα αποσταλούν μετά τη λήξη του συνεδρίου.